ارزش های بنیادین :

درحوزه رفتار حرفه ای کارکنان و مدیران

 • رعایت الگوي رفتار اخلاقي و منصفانه
 • پایبندی به ارزشها و اصول اخلاق حرفه ای
 • صداقت و درستکاری در قبال سهامداران، مشتریان و جامعه
 • رازداری و حفظ اسرار دیگران
 • راستی ، درستی و شفافیت در گفتار و کردار
 • تعهدگرایی و مسئولیت پذیری مدیران و کارکنان
 • پاسخگویی در قبال وظایف محوله تصمیمات اخذ شده و
 • وفاداری و تعلق خاطر به سازمان
 • ارجحیت منافع سازمان نسبت به منافع شخصی

در حوزه توسعه فردی و سازمانی

 • پيشرو در يادگيري و نوآوري سازماني
 • پايبند به صداقت و اعتماد در عملكرد سرآمدي شرکت
 • خلاقیت و نوآوری در تولید ارائه خدمات و محصولات
 • حمایت و همکاری در اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده
 • مشارکت در تحقق اهداف سازمانی
 • شناسایی راهکارهای بهینه برای انجام بهتر وظایف
 • انعطاف پذیری در مقابل تغییرات و ایده های جدید
درحوزه مشتریان و ذینفعان

 • رعایت حقوق مشتری و تلاش مجدانه در ایفای آن
 • تعهد به ارائه خدمات با كيفيت و کسب رضايت تمامی ذينفعان
 • احترام به محيط زيست ، اصول ايمني و مسؤوليت پذيري اجتماعي
 • درنظر گرفتن منافع طرف های مقابل در تصمیم گیری ها و همکاری های مشترک