استراتژی های مجتمع صنعتی ، خدماتی و بازرگانی علیجانی :

مرتبط با اهداف حوزه تشریح راهبردها
مالی بهره گیری مناسب از ظرفیت شرکت های گروه علیجانی و ابزارهای پول و سرمایه بمنظور تامین منابع مالی ارزان
ایجاد شراکت و اتحادهای ارزش افزا با ذینفعان و شرکا (Joint Ventureدر راستای دستیابی به اهداف تبیین شده
سرمایه گذاری در زمینه هایی که موجب تکمیل حلقه خدمات (زنجیره ارزش) شرکت های زیرمجموعه گروه گردند
مشتری تقویت تعاملات مثبت و دوطرفه با مشتری بصورت هدفمند و هوشمند در جهت شناسایی بهتر نیازها و انتظارات آنان
ایجاد طرح های ارزش افزا درزمینه ارائه خدمات ارزانتر به مشتری با هدف صرفه جویی در زمان و هزینه
توسعه فرآیندهای داخلی توسعه کسب و کار ازطریق ایجاد خدمات متنوع و منعطف متناسب با گروه های مختلف مشتریان
ارزیابی ، بازنگری و ارتقاء سیستم های مدیریتی استقرار یافته در مجتمع با هدف افزایش کارآیی سیستم ها
توسعه دانش و
منابع سازمان
توانمند سازی کارکنان و افزایش سطح مشارکت آنان بمنظور ارتقاء کیفی خدمات در سطحی متمایز و ارتباط موثرتر با مشتریان
بکارگیری تمهیدات لازم جهت شناسایی و تهیه منابع و بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای توسعه کسب و کار سازمان