.

گروه صنعتی خدماتی و بازرگانی علیجانی

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

کــــد سـنـد : QP-01

تاریخ تـدوین : 21/04/96

تاریخ بازنگری : 26/03/98

شماره ویرایش : 01

گروه صنعتی ، خدماتی و بازرگانی علیجانی با بیش از 50 سال سابقه فعالیت موثر در صنعت حمل و نقل و برخورداری از تکنولوژی روز جهانی و کادر نیروی انسانی مجرب و کارآزموده ، بعنوان یکی از بزرگترین مراکزانجام معاینات فنی انواع خودروهای سنگین و سبک بنزینی و گازسوز کشور، ضمن آگاهی بر لزوم بهبود فرآیندها و تامین خدمات مطلوب و با کیفیت موردنظر مشتری باهدف برآورده نمودن انتظارات و نیازمندی های آنان و همچنین افزایش دانش سازمانی و توانایی و شایستگی کارکنان به جهت حفظ ، تداوم و بهبود مستمر کیفیت خدمات ، کسب و کار ، کاهش مخاطرات زیست محیطی و بهبود شرایط بهداشت و کاهش ریسک مخاطرات شغلی کارکنان ، اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه مبتنی بر الزامات استانداردهای جهانی ISO9001:2015 ، ISO14001:2015 ،OHSASS18001:2007 نموده است .

     به همین منظور، این گروه رویکردهای خود برای دستیابی به خواسته های استانداردهای استقراریافته وهمچنین ماموریت های سازمانی تبیین شده را براساس اصول ذیل پایه گذاری نموده است :

  • کوشش مستمر در راستای بهبود کیفیت و افزایش رضایت مشتریان ،
  • ارزیابی مستمر و ارائه آموزش های هدفمند کارکنان بمنظور توسعه دانش ، شایستگی و مهارت های آنان ،
  • تلاش مداوم در زمینه حفظ و افزایش سهم بازار و به موازات آن ، کارآفرینی و توسعه کسب و کار سازمان ،
  • رعایت آئین نامه ها ، استانداردها و الزامات قانونی و سازمانی بویژه درحوزه ایمنی، بهداشت و زیست محیطی ،
  • حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی و کاهش پیامدهای منفی زیست محیطی ناشی از فعالیت و خدمات سازمان ،
  • پیشگیری از بروزحوادث شغلی و به حداقل رساندن مخاطرات ایمنی و بهداشتی ناشی از فعالیت های سازمان برای تمامی ذینفعان ،

     ایمان دارم با تلاش های صادقانه ، هوشمندانه ومشارکت کارکنان و نیز بکارگیری خطوط راهنمای استانداردهای جهانی فوق ، قادر خواهیم بود هر روز در جهت برآورده سازی انتظارات ذینفعان و نیل به اهداف ترسیم شده سازمانی ، گامهای موثرتری برداریم .

     ازاینرو ، اینجانب خود را متعهد به تامین منابع لازم برای برآورده سازی الزامات قابل کاربرد و بهبود مستمر اثربخشی سیستم های مدیریتی استقراریافته می دانم . این خط مشی بطورمستمر تحت کنترل و نظارت بوده و درمواقع لزوم ، نسبت به ارزیابی و بازنگری آن اقدام خواهد شد .

 

 

                                               علیرضا علیجانی

                                                  مدیر عامل